top of page

שירותי חקירה משפטית בתיקים מורכבים

שותפי המשרד מחווים דעה ומפעילים צוותי מומחים בנושאים שונים כדי לתת מענה לשאלות חקירתיות, פורנזיות ומשפטיות שונות וכדי לייצר ללקוחותינו סביבה בטוחה ומתאימה לניהול המערכה המשפטית. 
מומחים אלו הינם יוצאי רשויות אכיפה ומוסדות מדינה, ובהם:


-    מומחי סייבר – פורנזיקת מחשב, הגנה, הפקת ראיות מחשבים וטלפוניה.
-    מומחי מודיעין גלוי – OSINT, WEBINT
-    מומחי מניעת האזנות
-    מומחי חקירות, מעקב ובירור עובדתי
-    מומחי מודיעין עסקי ובינה עסקית (BI)
-    מומחי Humint  - מודיעין אנושי


בכל תיק מכונס שולחן עגול ובו טובי המומחים לנושא הנדון, המובלים על ידי שותפי המשרד במטרה להשיג תשתית ראייתית באמצעים חוקיים להוכחת טענות הלקוח או לבדיקת מעילות, הונאות או כל מעשה שמטרתו פגיעה בלקוח. 
כל הראיות המופקות מבססות חוות דעת משפטית, הנמסרת ללקוח והסוקרת את דרכי הפעולה האפשרויות והמשמעויות המשפטיות שלהן. 
שירותים אלו מוענקים כתומכי ליטיגציה בתיקים המתנהלים כבר בבתי המשפט, או כדי לברר שאלות ספציפיות של הלקוח. 

bottom of page