top of page

ביקורת חקירתית משפטית

הפרת אמונים, הונאות ומעילות

הפרת אמונים, עבירות מנהל בתאגיד, גניבת נכסים ומידע, מעילות והונאות כספיות הפכו לחלק מחיי כל תאגיד, ויש לנהל את הבדיקה בעניינם באחריות, בדיסקרטיות ומתוך מטריית שליטה מקסימלית.
מומחי המשרד ושותפי הפעילות שלה, מטפלים במקרים בתהליך "מקצה לקצה" – החל מבירור עובדתי באמצעות איסוף ראיות בתהליך פורנזי – איתור חשודים, כימות נזקים, מעקב וניתוח של פעולות כספיות, הפקת ראיות דיגיטאליות ברמה פורנזית עבור במתן טיוטת חוות דעת חסויה, המנתחת עבור הלקוח את  המסקנות, המשמעויות ודרכי הפעולה האזרחיות והפליליות של ממצאי הבדיקה, וכלה בחוות דעת מלאה, הכוללת סיכום חקירה ממוסמך ומגובה להגשה לרשויות האכיפה.
 
חקירות עבירות מנהלים בתאגיד ו FCPA (שוחד לעובד ציבור זר)
המשרד מתמחים בבדיקות עומק לאיתור ו/או מניעת עבירות מנהלים בתאגיד. ובהם:


-שוחד ושחיתות בחברות וארגונים
-אירועי הגבלים עסקיים
-אירועי הטיית מכרזים
-אירועי ממשל תאגידי שונים.    

מומחי המשרד מלווים את התהליך כולו, ליווי משפטי וחקירתי תחת חסיון לכל אורכו, ותוך מתן שליטה מקסימלית ללקוח על המידע, הידע, התובנות ודרכי הפעולה.
ליווי מבקרים פנימיים בהליכי חשיפת הונאות / מעילות

 

bottom of page