top of page

ועדות בדיקה וחקירה

שותפי המשרד מתמחים בניהול ועדות בדיקה בשירות מוסדות מדינה שונים, ובשירות התאגידים הגדולים במשק. שירות זה ניתן לעיתים לבקשת הרגולטור אך לרוב פי בקשת חברי הדירקטוריון.
לפי הנושא הנבחן, פועל צוות מומחים בהובלת שותפי המשרד, לבדיקה עובדתית של אירועים שונים, תוך הצבעה על כשלים תהליכיים אפשריים. 
לפי התוויית הלקוח מסקנות דוחות אלו נשארות חסויות או מונגשות ליחידות אכיפה ובהן להב 433, הפרקליטות, רשויות חקירה ועוד. 

יחד עם זאת, הועדות אותם מפעיל המשרד נותנות ייעוץ ככלי תומך החלטה עבור מנכ"לים ודירקטוריונים, בחברות ציבוריות ופרטיות כאחד. ייעוץ זה משלב הן היבטים משפטיים יחד עם היבטים חשבונאים ופיננסים לפי הצורך. כלים אלו מעלים את סבירות ההגנה על הדירקטוריון כאשר ייבחנו החלטותיו בעתיד.


שותפי המשרד עסקו עד היום בייעוץ לוועדות חקירה פרלמנטריות, לועדות בדיקה מטעם משרדי ממשלה שונים, והם מקובלים כברי סמכא בתחומים אלו. 

bottom of page